Information in Other Languages

Albanian

Nëse ju, ose dikush që po ndihmoni, ka pyetje për inssolutions, keni të drejtë të merrni ndihmë dhe informacion falas në gjuhën tuaj. Për të folur me një përkthyes, telefononi numrin (817) 756-1442.

Ky njoftim përmban informacion të rëndësishëm. Ky njoftim përmban informacion të rëndësishëm për aplikimin ose mbulimin tuaj nëpërmjet inssolutions. Kontrolloni për data të rëndësishme në këtë njoftim. Mund t'ju duhet të ndërmerrni veprim brenda afatave të caktuara për të mbajtur mbulimin tuaj shëndetësor ose për ndihmën me koston. Keni të drejtë ta merrni këtë informacion dhe ndihmë falas në gjuhën tuaj. Telefononi numrin (817) 756-1442.

Amharic

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ inssolutions ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ (817) 756-1442 ይደውሉ።

ይህ ማስታወቂያ አስፈላጊ መረጃ ይዟል። ይህ ማስታወቂያ ስለ ማመልከቻዎ ወይም የ inssolutions ሽፋን አስፈላጊ መረጃ አለው። በዚሀ ማስታወቂያ ውስጥ ቁልፍ ቀኖችን ፈልጉ። የጤናን ሽፋንዎን ለመጠበቅና በአከፋፈል እርዳታ ለማግኘት በተውሰኑ የጊዜ ገደቦች እርምጃ መውሰድ ይገባዎት ይሆናል። ይህን መረጃ እንዲያገኙ እና ያለምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታ እንዲያገኙ መብት አለዎት። (817) 756-1442 ይደውሉ።

Arabic

فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية inssolutions إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص (817) 756-1442 تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ

ابحث عن inssolutions يحوي هذا ا شعار معلومات هامة. يحوي هذا ا شعار معلومات مهمة بخصوص طلبك للحصول على التغطية من خ ل التواريخ الهامة في هذا ا شعار. قد تحتاج تخاذ اجراء في تواريخ معينة للحفاظ على تغطيتك الصحية او للمساعدة في دفع التكاليف. لك الحق في الحصور على (817) 756-1442 المعلومات والمساعدة بلغتك من دون أي تكلفة. اتصل بـ

Armenian

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի inssolutions մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք (817) 756-1442։

Սույն ծանուցումը պարունակում է կարևոր տեղեկություն։ Սույն ծանուցումը կարևոր տեղեկություն է պարունակում Ձեր դիմումի կամ inssolutions ապահովագրական ծածկույթի մասին։ Փնտրե՛ք ծանուցման մեջ ներկայացված էական ամսաթվերը։ Ձեզնից կարող է պահանջվել մինչև որոշակի վերջնաժամկետները ձեռնարկել գործողություններ Ձեր առողջության ապահովագրական ծածկույթը պահպանելու կամ ծախսերի հետ կապված օգնություն ստանալու համար։ Դուք իրավունք ունեք այս տեղեկատվությունն ու օգնությունն անվճար ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Զանգահարե՛ք (817) 756-1442։

Bantu-Kirundi

Nimba wewe canke umuntu uriko urafasha afise ibibazo vyerekeye inssolutions, utegerezwa kugira uburenganzira bwo kuronka ubufasha n’amakuru arambuye mu rurimi gwawe ataco utanze canke kurihira. Hamagara (817) 756-1442 uhamagara umusobanuzi.

Iyi notice ifise akamaro k’ingenzi. Iyi notice ifise akamaro kingene utegerezwa gusaba canke ivyerekeye inssolutions, ucuraba ko ibikenewe kuriyi notice, ushobora gufata umwanzuro ukungene wokurikirana ubuzima bwawe uburihiye. Kandi ukongera kugira uburenganzira bwo kwigenga kuronka amakuru n’ubufasha mu rurimi gwawe atacyo utanze. Hamagara (817) 756-1442.

Bisayan-Visayan

Kung ikaw, o kinsa man nga imong ginatabangan, naay mga pangutana mahitungod sa inssolutions, naay kay katungod nga mokuha’g tabang ug impormasyon sa inyong lengguwahe nga walay bayad. Aron makigistorya sa maghuhubad, tawag (817) 756-1442

Ang kani nga Pahibalo kay naay importante’ng Kasayoran. Ang kani nga pahibalo kay naay importante’ng kasayoran mahitungod sa imong aplikasyon o insyurans pinaagi sa inssolutions. Pangita og mga petsa sa diri nga pahibalo. Basin magkinahanglan ka nga mobuhat og aksyon sa piho’ng mga didlayin aron magpabilin ang imong panglawas nga insyurans o tabang nga naay kantidad . Naa kay katungod nga kuhaon ni nga impormasyon ug tabang sa inyong lengguwahe nga walay bayad. Tawag (817) 756-1442.

Bengali-Bangala

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে inssolutions, আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার জিয, কল করুি (817) 756-1442.

এই নিাটিকে গুরুত্বপূর্ে তথয আকে। এই নিাটিকে আপিার আকবিিপত্র অথবা কভাকরজ মািযম সম্পককে গুরুত্বপূর্ে তথয রকয়কে inssolutions। এই নিাটিকের গুরুত্বপূর্ে তাদরখগুকলা নিখুি। আপিাকক হয়কতা সুদিদিেষ্ট নকাি সময়সীমার নভতকর নকাি পিকেপ দিকত হকত পাকর আপিার স্বাস্থ্য য বীমা োলু রাখকত অথবা বযায় বহকির সাহাকযয। আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। কল করুি (817) 756-1442.

Burmese

သငသ္ို႔မဟတ္ု ္ ငကူညေီ နသတ္ူ စ ္ီီး္ီီးက inssolutions င ပ တ္္က ၍ ေ မီးခြန ီးရ သလာပါက ကန္ု စ်က ရသတ္ ေ ပီးရန္လမ ဘသု ဲ မသမဘသ ာသာစကာီး ဖင အကအူ ညရီ ယ ူ သ ငူ ္ည ။ စကာီး ပန င ေ ပာလပသု ါက (817) 756-1442 သ႔ုသ ေ ြၚဆပုသ ါ။

ဤစာ၌ ေအရီးႀကီးီ ေ သာ အြက် အလက ပါဝငါပသည ။ ဤစာ၌ သင ၏ေ လာ ် ကလ ႊ ာ သ႔ုသ မဟတ္ု inssolutions င သ က္ ိုသ င ေ သာ သင ြ စံ ာီးခြင အြက် အလကာမ် ီး ပါဝငါပသည ။ အဓသကရကခစဲ က သုဤစာ၌ရ ာေ ခဖပါ။ သတ္မွ တ္္ ာီးေ သာ ေ နာက္ ံ ု ီးရက မတ္သုငမီ က်န ီးမာေ ရီးြံစာီးခြင သသု႔မဟုတ္ စရသတ္မွ ြ် စံ ာီးခြင ဆကလကရရ သေ ေနစရန ေ ဆာင္ငကရ စရာရ သသညသ္ို႔ကသု ေ ဆာင္ငကရ ပါ။ ဤကစသ ၥ င ပ တ္္က ၍ မန္ နက ေ သာအြက် အလကာမ် ီးရရ သရန ကန္ု စ်က ရသတ္ ေ ပီးရန္လမ ဘသု ဲ မသမဘသ ာသာစကာီး ဖင အကအူ ညရီ ယ ူ သ ငူ ္ည ။ (817) 756-1442

Cambodian-Mon-Khmer

ប្រសិនបរើអ្នក ឬនរណាម្ននក់ដែលអ្នកកំពុងដែជួយ ម្ននសំណួរអ្ំពី inssolutions បេ, អ្នកម្ននសិេធិេេួលជំនួយនិងព័ែ៌ម្នន បៅកនុងភាសា ររស់អ្នក បោយមិនអ្ស់ប្ាក់ ។ បែើមបីនិយាយជាមួយអ្នករកដប្រ សូម (817) 756-1442

បសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ម្ននព័ែ៌ម្ននយា៉ា ងសំខាន់ ។ បសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ម្ននព័ែ៌ម្ននយា៉ា ងសំខាន់ អ្ំពីេប្មង់ដរររេ ឬ ការរ៉ា រ់រង ររស់អ្នកតាមរយៈ inssolutions ។ សូមដសែងរកកាលររិបចេេសំខាន់ចំាច់ បៅកនុងបសចកតីជូនែំណឹងបនេះ ។ អ្នកប្រដែលជាប្ែូវការរបចេញសកមមភាព ែល់កំណែ់ថ្ងៃជាក់ចាស់នានា បែើមបីនឹងរកាេុកការរ៉ា រ់រងសុខភាពររស់អ្នក ឬប្ាក់ជំនួយបចញថ្ងៃ ។ អ្នកម្ននសិេធិេេួលព័ែ៌ម្ននបនេះ និងជំនួយបៅកនុងភាសាររស់អ្នកបោយមិនអ្ស់លុយប ើយ ។ សូមេូរស័ពទ (817) 756-1442

Cherokee

ᏂᎯ ᏱᏣᏚ Ꮅ ᏣᏓ ᏛᎾᏘ ᎠᎴ Ꭹ Ꮆ ᎯᏍᏕ Ꮅ ᏍᎬ ᏳᏚ Ꮅ ᎤᏓ ᏛᎾᏘᎪᎱ ᏍᏗ, ᎣᏍᏓ ᎤᏬᏟᏍᏗ ᎯᎠ ᎤᎾᏓ ᏣᎬ Ꭲ inssolutions. ᎠᏓᏍᎪᎸ ᏛᏅ ᎠᏓᏍᏕ ᎳᏗ ᎡᏣᏁᏗ Ꮓ Ꮄ ᎡᏣᏃ ᎯᏎ Ꮨ ᏣᏚ Ꮅ ᏍᎦ ᏣᏕ ᎳᎰ ᎯᏍᏗᏱ ᏣᏤᎵ Ꭶ ᏬᏂᎯᏍᏗ Ꭼ Ꮨ Ꮓ Ꮄ Ꮷ Ꭼ ᏩᎳᏗ Ꮒ Ꭸ Ꮢ Ꮎ Ꭸ Ꮢ Ꭲ . ᎠᏁᎳᏘᏍᎩ ᏍᏗᏬᏂᎯᏍᏗ ᏱᏣᏚ Ꮅ , ᏗᎳᏃ Ꭾ Ꮧ ᏗᏎ ᏍᏗ ᎯᎠ (817) 756-1442.

ᎤᎳᏍᎨᏗ ᏕᎦᏃᏣᏢᎢ ᎤᏐᏯᏍᏗ. ᎯᎠ ᎤᎳᏍᎨᏗ ᎡᏣᏃᎯᏎ ᏥᏣᏔᏲᏝᎢ ᎡᏣᏠᏯᏍᏙᏗ ᎤᏂᏍᎪᎳᏛ ᎯᎴᏂᏙᎭ ᎡᏣᎦᏎᏍᏛᏱ inssolutions ᏕᏣᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ. ᏨᎦᏒᏍᏕᏍᏗ ᏓᏙᏓᏈᏒ ᎯᎠ ᏕᎦᏃᏣᏢᎢ. ᎡᎷᏊ ᎪᎱᏍᏗ ᏦᏪᎶᏗ ᎠᎴ ᏣᏛᏅᏘ ᏱᏂᎬᎳᏍᏓ ᎤᏍᎩᏴ ᎢᎦ ᏥᏕᎪᏪᎸ. ᏙᎯ ᏣᏕᏘ ᎠᏂᎠᏈᏱᏍᎦ ᏣᎭ ᎠᎴ ᏧᎬᏩᎳᏛᎢ ᎨᏒ ᎤᏁᏟᏴᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᏳᏰᎳᏗ. ᎠᏓᏍᎪᎳᏛᏅ ᎠᏓᏍᏕᎳᏗ ᎡᏣᏁᏗ ᏃᎴ ᎡᏣᏃᎯᏎᏘ ᏣᏚᎵᏍᎬ ᏣᏕᎳᎰᎯᏍᏗᏱ ᏣᏤᎵ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎬᏘ ᏃᎴ ᏧᎬᏩᎳᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ. ᏗᎳᏃᎮᏗ ᏗᏎᏍᏗ ᎯᎠ (817) 756-1442.

Chinese

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM 項目的名稱 inssolutions]方面的問題,您 有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 (817) 756-1442]。

本通知有重要的訊息。本通知有關於您透過[插入SBM 項目的名稱 inssolutions] 提交的申請或 保險的重要訊息。請留意本通知內的重要日期。您可能需要在截止日期之前採取行動,以保留您的健康保險 或者費用補貼。您有權利免費以您的母語得到本訊息和幫助。請撥電話 [在此插入數字 (817) 756-1442]

Choctaw

Chishnoat yvmmakosh chi apelaachih, hachishnovt ponaklo pilah inssolutions achih, chi ishtimpakvt chi nokfokah annopa chim annopoli keyo tvli holissoh ishahlih. Yvmma-kosh annopoli tosholi, makachi telefon (817) 756-1442.

Mak mihakvt annopa fehna tok. Mak mihakvt annopa fehna pilah chin holisso aa inssolutions tok. Aa annopa fehna nitakvt hoyashki. Akaniohmi mak nitak aahchitok, holissovt ahallvlhi aachihoosh, chi aivlbivt nokfokah aachihoosh. Chi ishtimpakvt chi nokfokah annopa chim annopoli keyo tvli holissoh ishahlih. Makachi telefon (817) 756-1442.

Cushite-Oromo

Isin yookan namni biraa isin deeggartan inssolutions irratti gaaffii yo qabaattan, kaffaltii irraa bilisa haala ta’een afaan keessaniin odeeffannoo argachuu fi deeggarsa argachuuf mirga ni qabdu. Nama isiniif ibsu argachuuf, lakkoofsa bilbilaa (817) 756-1442 tiin bilbilaa.

Beeksisni kun odeeffannoo barbaachisaa qaba. Beeksisti kun sagantaa yookan karaa inssolutions tiin tajaajila keessan ilaalchisee odeeffannoo barbaachisaa qaba. Guyyaawwan murteessaa ta’an beeksisa kana keessatti ilaalaa. Tarii kaffaltiidhaan deeggaramuuf yookan tajaajila fayyaa keessaniif guyyaa dhumaa irratti wanti raawwattan jiraachuu danda’a. Kaffaltii irraa bilisa haala ta’een afaan keessaniin odeeffannoo argachuu fi deeggarsa argachuuf mirga ni qabaattu. Lakkoofsa bilbilaa (817) 756-1442 tii bilbilaa.

Dutch

Als u, of iemand die u helpt, vragen heeft over inssolutions, heeft u het recht om hulp en informatie te krijgen in uw taal zonder kosten. Om te praten met een tolk, bel (817) 756-1442.

Deze mededeling heeft belangrijke informatie. Deze mededeling heeft belangrijke informatie over uw aanvraag of dekking via inssolutions. Kijk naar belangrijke datums in deze mededeling. Het kan nodig zijn om actie te ondernemen binnen bepaalde termijnen om uw zorgverzekering te behouden of hulp met kosten te krijgen. U heeft het recht op deze informatie en hulp in uw taal zonder kosten. Bel (817) 756-1442.

French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de inssolutions, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez (817) 756-1442.

Cet avis a d'importantes informations. Cet avis a d'importantes informations sur votre demande ou la couverture par l'intermédiaire de inssolutions. Rechercher les dates clés dans le présent avis. Vous devrez peut-être prendre des mesures par certains délais pour maintenir votre couverture de santé ou d'aide avec les coûts. Vous avez le droit d'obtenir cette information et de l’aide dans votre langue à aucun coût. Appelez (817) 756-1442.

French Creole - Haitian Creole

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan inssolutions, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan (817) 756-1442.

Avi sila a gen Enfòmasyon Enpòtan ladann. Avi sila a gen enfòmasyon enpòtan konsènan aplikasyon w lan oswa konsènan kouvèti asirans lan atravè inssolutions. Chèche dat ki enpòtan nan avi sila a. Ou ka gen pou pran kèk aksyon avan sèten dat limit pou ka kenbe kouvèti asirans sante w la oswa pou yo ka ede w avèk depans yo. Se dwa w pou resevwa enfòmasyon sa a ak asistans nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Rele nan (817) 756-1442.

German

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum inssolutions haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer (817) 756-1442 an.

Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen. Diese Benachrichtigung enthält wichtige Informationen bezüglich Ihres Antrags auf Krankenversicherungsschutz durch inssolutions. Suchen Sie nach wichtigen Terminen in dieser Benachrichtigung. Sie könnten bis zu bestimmten Stichtagen handeln müssen, um Ihren Krankenversicherungsschutz oder Hilfe mit den Kosten zu behalten. Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Rufen Sie an unter (817) 756-1442.

Greek

Εάν εσείς ή κάποιος που βοηθάτε έχετε ερωτήσεις γύρω απο το inssolutions , έχετε το δικαίωμα να λάβετε βοήθεια και πληροφορίες στη γλώσσα σας χωρίς χρέωση.Για να μιλήσετε σε έναν διερμηνέα, καλέστε (817) 756-1442.

Αυτή η ειδοποίηση έχει σημαντικές πληροφορίες.Αυτή η ειδοποίηση έχει σημαντικές πληροφορίες γύρω απο την αίτησή σας ή την κάλυψή σας απο το inssolutions .Αναζητήστε σημαντικές ημερομηνίες σε αυτή την ειδοποίηση. Μπορεί να χρειάζετε να ενεργήσετε εντός κάποιων συγκεκριμένων προθεσμειών για να διατηρήσετε την ασφαλιστική κάλυψή υγείας ή το βοήθημά σας με κάποια χρέωση. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε βοήθεια και πληροφορίες στη γλώσσα σας χωρίς χρέωση.Καλέστε (817) 756-1442.

Gujarati

જો તમેઅથવા તમેકોઇનેમદદ કરી રહ્ાાંતેમ ાંથી કોઇને inssolutions વિશેપ્રશ્નો હોર્ તો તમનેમદદ અનેમ હહતી મેળિિ નો અવિક ર છે. તેખર્યવિન તમ રી ભ ષ મ ાંપ્ર પ્ત કરી શક ર્ છે. દ ભ વષર્ો િ ત કરિ મ ટે,આ (817) 756-1442 પર કોલ કરો.

આ સર્ૂ ન મ ાંઅગત્ર્ની મ હહતી છે. આ સર્ૂ ન મ ાંતમ રી અરજી અથિ inssolutions દ્વ ર સાંકળ િ ની અગત્ર્ની મ હહતી છે. આ સર્ૂ ન મ નાં ી ખ સ ત રીખો જ ઓ. તમેતમારા આરોગ્ય કવરેજ રાખવા અથવા ખર્ચસાથેમદદ કરવા માટેઅમકુ ર્ોક્કસ મદુ તો દ્વારા પગલાાંલેવાની જરૂર છે. તમનેઆ મ હહતી અનેમદદ તમ રી ભ ષ મ ાંવિન મલ્ૂર્ે મેળિિ નો અવિક ર છે. આ (817) 756-1442 સાંપકયકરો.

Hawaiian

Inā he mau nīnau kāu a i ʻole he mau nīnau kā kekahi kankaa āu e kōkua mai nei e pili ana i ka inssolutions, he pono ke kōkua ʻana aku iā ʻoe ma ka maopopo ʻana o kēia ʻike ma loko o kāu ʻōlelo ponoʻī me ka uku ʻole ʻana. E kamaʻilio ʻoe me kekahi kanaka unuhi, e kāhea i ka helu (817) 756-1442.

He Mea Nui Kēia ʻIke: He mau ʻike ko kēia hoʻolaha e pili ana i kou palapala noi a i ʻole kou ʻinikua olakino ma o inssolutions. E makaʻala pono ʻoe i nā lā i loko o kēia hoʻolaha. He pono nō paha kekahi hana ma mua o kekahi lā i mea e mau aku ai kou ʻinikua olakino a i ʻole ke kōkua ʻana me nā pila. He pono ka loaʻa ʻana o kēia ʻike iā ʻoe ma loko o kāu ʻōlelo ponoʻī me ka uku ʻole ʻana. E kāhea i ka helu (817) 756-1442.

Hindi

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के inssolutions के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िभु ाषषए से बात करने के लिए , (817) 756-1442 पर कॉि करें।

इस नोदिस में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस नोदिस में आपके आवेिन या inssolutions के माध्यम से बीमे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। इस नोदिस में मुख्य तारीखें िेखें। अपना स्वास््य बीमा बनाए रखने या िागतों में मिि के लिए आपको कुछ ननक्श्चत समयसीमा क तक कार-सरवाई करने की ज़रूरत हो सकती है। आपको कोई कीमत दिए बबना यह जानकारी और सहायता अपनी भाषा में प्राप्त करने का अधिकार है। (817) 756-1442 पर कॉि करें।

Hmong

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog inssolutions, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau (817) 756-1442.

Tsab ntawv tshaj xo no muaj cov ntshiab lus tseem ceeb. Tsab ntawv tshaj xo no muaj cov ntsiab lus tseem ceeb txog koj daim ntawv thov kev pab los yog koj qhov kev pab cuam los ntawm inssolutions. Saib cov caij nyoog los yog tej hnub tseem ceeb uas sau rau hauv daim ntawv no kom zoo. Tej zaum koj kuj yuav tau ua qee yam uas peb kom koj ua tsis pub dhau cov caij nyoog uas teev tseg rau hauv daim ntawv no mas koj thiaj yuav tau txais kev pab cuam kho mob los yog kev pab them tej nqi kho mob ntawd. Koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus no uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Hu rau (817) 756-1442.

Ibo

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara inssolutions, I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwu gị ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ (817) 756-1442.

Edemede a were otutu ihe di nkpa nime ya. Edemede a were otutu ihe di nkpa nime ya gbasara akwụkwọ gi ma ọbu inshooransi site inssolutions. Chọta, ụbọ̀chị -di-nkpa nime edemede a, maka na enwere oge ga eru nu, I ga eji ego were nweta inshooransi ahu-ike ma ọbu nye maka. I nwere ohere iwenta nye maka na omụma a na asụsụ gị na akwu gi ugwọ. Kpọ (817) 756-1442.

Ilocano

No dakayo, wenno maysa a tao a tultulunganyo, ket adda kayatyo a saludsoden maipanggep iti inssolutions, adda karbenganyo a dumawat iti tulong ken impormasion iti bukodyo a pagsasao nga awan ti bayadanyo. Tapno makipatang iti maysa a mangipatarus iti pagsasao, tumawag iti numero nga (817) 756-1442.

Daytoy a Pakdaar ket naglaon iti Napateg nga Impormasion. Daytoy a pakdaar ket naglaon iti napateg nga impormasion maipanggep iti apliksayonyo wenno coverage babaen iti inssolutions. Biroken dagiti importante a petsa iti daytoy a pakdaar. Mabalin nga adda rumbeng nga aramidenyo nga addang sakbay dagiti partikular a naituding nga aldaw tapno mapagtalinaedyo ti coverage ti salun-atyo wenno tulong kadagiti gastos. Adda karbenganyo a mangala iti daytoy nga impormasion ken tulong iti bukodyo a pagsasao nga awan ti bayadanyo. Tumawag iti numero nga (817) 756-1442.

Indonesian

Jika Anda, atau seseorang yang Anda tolong, memiliki pertanyaan tentang inssolutions, Anda berhak untuk mendapatkan pertolongan dan informasi dalam Bahasa Anda tanpa dikenakan biaya. Untuk berbicara dengan seorang penerjemah, hubungi (817) 756-1442.

Pemberitahuan ini berisi informasi penting. Pemberitahuan ini berisi informasi penting tentang aplikasi atau pencakupan melalui inssolutions. Perhatikan tanggal-tanggal penting dalam pemberitahuan ini. Anda mungkin diharuskan untuk mengambil tindakan pada tenggat waktu untuk memenuhi pencakupan kesehatan Anda atau bantuan untuk biaya. Anda berhak untuk mendapatkan pertolongan dan informasi dalam Bahasa Anda tanpa dikenakan biaya. Hubungi (817) 756-1442.

Italian

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su inssolutions, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare (817) 756-1442.

Questo avviso contiene informazioni importanti sulla tua domanda o copertura attraverso inssolutions. Cerca le date chiave in questo avviso. Potrebbe essere necessario un tuo intervento entro una scadenza determinata per consentirti di mantenere la tua copertura o sovvenzione. Hai il diritto di ottenere queste informazioni e assistenza nella tua lingua gratuitamente. Chiama (817) 756-1442.

Japanese

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、inssolutions についてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、 (817) 756-1442 までお電話ください。

この通知には重要な情報が含まれています。この通知には、inssolutions の申請または補償範 囲に関する重要な情報が含まれています。この通知に記載されている重要な日付をご確認ください。健康 保険や有料サポートを維持するには、特定の期日までに行動を取らなければならない場合があります。ご 希望の言語による情報とサポートが無料で提供されます。 (817) 756-1442 までお電話ください。

Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 inssolutions 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 (817) 756-1442 로 전화하십시오.

본 통지서에는 중요한 정보가 들어 있습니다. 즉 이 통지서는 귀하의 신청에 관하여 그리고 inssolutions 을 통한 커버리지 에 관한 정보를 포함하고 있습니다. 본 통지서에서 핵심이 되는 날짜들을 찾으십시오. 귀하는 귀하의 건강 커버리지를 계속 유지하거나 비용을 절감하기위해서일정한마감일까지조치를취해야할필요가있을수있습니다. 귀하는이러한정보와 도움을 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. (817) 756-1442 로 전화하십시오.

Kru-Bassa

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu inssolutions, U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene I hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel (817) 756-1442.

Li bihne lini li gwe banga bi niigana. Li bihne lini li gwe banga bi niigana nyu mam ma kolbaha ndjombi yong tole ma teeda mong ngueda inssolutions. Yeng ma kel ma ngui munu li bihne lini. Bebeg le u nlama bon nguim man nwaale guim di loo i nkwo nyu I teda mateda ma mboo yong tole I bana mi nsombog mi mahola. U gwee Kundei kosna biniiguene bini ni mahola i hop wong nni nsaa wogui wo. Sebel (817) 756-1442.

Kurdish-Sorani

ئەگەر تۆ، يان کەسێکی کە خەريکی يارمەتی دەدەيت، پرسيارت هەيە دەربارەی inssolutions ئەم مافەت هەيە کە بێ هێچخەرجييەک، يارمەتی و (817) 756-1442 زانياری پێويست بە زمانی خۆت وەرگريت. بۆ قسەکردن لەگەڵ وەرگێڕێکی ڕاستەوخۆ، پەيوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی

inssolutions ئەم ڕاگەیاندنانە هەڵگری زانیاری گرنگن. ئەم ڕاگەياندنانە هەڵگری زانياری گرنگن دەربارەی داواکاری تۆ يان کەوتنە بەر بەرنامەی بگەرێ لە ڕيکەوتە کليلی و سەرەکييەکانی ئەم ڕاگەياندنە. لەوانەيە پێويست بکات کە هەندێ چا کی لە کاتی دياريکراودائەنجام بدرێن بۆ ئەوەيکە داپۆشەری تەندروستی يان يارمەتييەکان بپارێزيت بەپێی تيچوونەکان. تۆ ئەم مافەت هەيە کە بەبێ پارەدان، ئەم زانياريانە ويارمەتی پيويست بە زمانی (817) 756-1442 خۆت وەرگريت. پەيوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی

Laotian

ຖ້ າທ່ ານ, ຫ ຄົ ນ່ທທ່ ານກໍ າລັ ງຊ່ ວຍເຫ ອ, ມໍຄາຖາມກ່ ຽວກັ ບ inssolutions, ່່້່ ທ່ ານມິສດທຈະໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫ ອແລະໍຂມູ ນຂ່ າວສານທເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານໍບມຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ. ການໂອ້ ລົ ມກັ ບນາຍພາສາ, ໃຫ້ ໂທຫາ (817) 756-1442.

ການແຈ້ ງການນມໍຂມູ ນໍສາຄັ ນ. ການແຈ້ ງການນມໍຂມູ ນທໍສາຄັ ນກ່ ຽວກັ່ ບໍຄາຮ້ ອງສະ ່ ້ ຫມັ ກຫ ການຄ້ ມຄອງຂອງທ່ ານໂດຍຜ່ ານ inssolutions. ເິບງໍສາລັ ບກໍ ານົ ດວັ ນທໍສາຄັ ນໃນແຈ້ ງການນ. ທ່ ານອາດໍຈາເປັ ນຕ້ ອງໃຊ້ ເວລາໍດາເນນການໂດຍກໍ ານົ ດເວລາ່ທແນ່ ນອນ ຈະຮັ ກສາການຄ້ ມຄອງສຂະພາບຂອງທ່ ານຫ ການຊ່ ວຍເຫ ອ່ທມຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ. ່້້່່ ທ່ ານມິສດທຈະໄດ້ ຮັ ບໍຂມູ ນຂ່ າວສານນແລະການຊ່ ວຍເຫ ອໃນພາສາຂອງທ່ ານທໍບມຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ. ໂທ (817) 756-1442.

Marathi

आपण क हा या य तीस त ु हह मदत रत अहात तया ना inssolutions ब दल न असतील तर, तहु हाला तमु याभाषेतविनाम ू यमदतिमाहहतीघे याचाअधि ारआहे।अनुिाद ासबोल यासाहि (817) 756-1442 िरफोन रा.

या सूचनेत महतिपूणणमाहहती आहे. या सूचनेमिे inssolutions द्िारा तुमच्या अर्णि िरेर् बद्दल महतिपूणण माहहती ममळेल। या सूचनेमिेमहतिपूण ण तारखा शोिा. आरोग्य िरेर् िेिण्या साहि क िंव्हा खणचाणसािी मदतीस, तुहहाला हदलेली मुद्द्त सिंपायच्या आत ारिाई रािी लागेल। तुहहाला तुमच्या भाषेत विना मूल्य मदत ि माहहती घेण्याचा अधि ार आहे। (817) 756-1442 िर फोन रा.

Marshallese

Ñe kwe, ak bar juon eo kwōj jipañe, ewōr an kajjitōk kōn inssolutions, ewōr aṃ jimwe in bōk jipañ im kein kōjeḷā ko ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Ñan kōnono ippān juon ri-ukōt, kwon kaaḷ ḷọk ñan (817) 756-1442.

Ewōr Kein Kōjeḷā ko Raorōk ilo Enaan in. Ilo enaan in ewōr kein kōjeḷā ko raorōk kōn application eo aṃ ak aṃ maroñ bōk insurance jān inssolutions. Pukot date ko ak raan ko raorōk ilo peba in kōjeḷā in. Bwōlen rej aikuj bwe kwon kōṃṃane juon men ṃokta jān juon raan bwe kwon maroñ dāpij aṃ insurance in taktō ak jipañ eo rej lewōj bwe kwon maroñ kōḷḷā. Ewōr aṃ jimwe in bōk kein kōjeḷā in im jipañ ko ilo kajin eo aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaaḷ ḷọk ñan (817) 756-1442.

Micronesian-Pohnpeian

Ma komwi de sohte lipilipil me komw sewese anehki sawehwe ohng inssolutions, komw anehki manaman unsek komwi en alehdi sawas de mengihtik ni pein omwi tungoal lokaia de mahsen ni soh isepe de pweipwei. Komwi en kak poatohieng de koasoaieng soun kawehweh kak, komw kak en eker delepwohn nempe (817) 756-1442.

Audepenpakair wet me inenenkesemwpwal. Mehn kair kesemwpwal wet pidada omwi tungoal aplikeisin de sawas me komwi alealehier sang inssolutions. Komw tehk mwahu rahn akan me sansal nan pakair wet. Komwi pahn anahne en idawehn koasoandi kan me sansalehr pwe komwi en kak ieiangete ale sawas en pweipwei me mie kan. Komw anehki manaman unsek komwi en alehdi sawas de mengihtik ni pein omwi tungoal lokaia de mahsen ni soh isepe de pweipwei. Komw kak en eker delepwohn nempe (817) 756-1442.

Nepali

यदि तपाई ंआ ना लादि आफ आवेिनको काम िि,ै वा कसैलाई म त ििै हनु हु ु छ, inssolutions बारे ह छन् भने आ नो मातभृ ाषामा दन:श ु क सहायता वा जानकारी पाउने अदिकार छ । िोभाषे (इ टर ेटर) सँि कु रा िनुपु रे (817) 756-1442 मा फोन िनुहु ोस् ।

यो सचू नामा मह वप ू ु जानकारी छ । यो सचू नामा तपाईकं ो आवेिन वा inssolutions का मा यमबाट ा हनु े सदु विाबारे मह वप ू ु जानकारी छ । यो सचू नामा भएका मह वप ू ु दमदतह याल िनुहु ोस् । तपाईलं े पाइरहके ो वा ्य दबमा पाइरहन वा तपाईकं ो खचुको भ ु ानीमा सहायता पाउन के ही समय-सीमामा काम-कारवाही िनुपु ने हनु स छ । तपाईलं े यो जानकारी र सहायता आ नो मातभृ ाषामा दन:श ु क पाउनु तपाईकं ो अदिकार हो । (817) 756-1442 मा फोन िनुहु ोस् ।

Nilotic-Dinka

Të leŋ yïn, aye ran kony yen laŋ käthiëëc alɔŋ inssolutions, ka yïn laŋ yic ba kuɔɔny ku lëk yök ë thuɔŋdu kecïn aɣöc. Ago jam kek aagamlöŋ, cɔl (817) 756-1442.

Muth kën alaŋ Lëk Tueŋ. Munh kën alaŋ lëk tueŋ alɔŋ ë thiööŋ aye kumkumdu ë dhël ë inssolutions. Yɔ̈p nïnnïn larit ë muth kën yic. Tɛkdɛẗ ka yïn adak ë lɔn ba rot puur ë nïnjäc wɛɛ̈ ŋ̈ yiic ba kumkum ë pial aye kuɔɔnydu mük aɣäc. Yïn laŋ yic ba lëk ku kuɔɔny kën yök ë thuɔŋdu kecïn aɣöc. Cɔl (817) 756-1442.

Norwegian

Hvis du, eller noen du hjelper, har spørsmål om inssolutions, har du rett til å få hjelp og informasjon på ditt språk uten kostnad. For å snakke med en tolk, ring (817) 756-1442.

Denne kunngjøringen har viktig informasjon. Kunngjøringen inneholder viktig informasjon om programmet eller dekning gjennom inssolutions. Se etter viktige datoer i denne kunngjøringen. Du må kanskje ta affære ved visse frister for å beholde helse-dekning eller økonomisk bistand. Du har rett til å få denne informasjonen og hjelp i ditt språk uten kostnad. Ring (817) 756-1442.

Pennsylvanian Dutch

“Wann du hoscht en Froog, odder ebber, wu du helfscht, hot en Froog baut inssolutions, hoscht du es Recht fer Hilf un Information in deinre eegne Schprooch griege, un die Hilf koschtet nix. Wann du mit me Interpreter schwetze witt, kannscht du (817) 756-1442 uffrufe.

Die Bekanntmaching gebt wichdichi Auskunft. Die Bekanntmaching gebt wichdichi Auskunft baut dei Application oder Coverage mit inssolutions. Geb Acht fer wichdiche Daadem in die Bekanntmachung. Es iss meeglich, ass du ebbes duh muscht, an beschtimmde Deadlines, so ass du dei Health Coverage bhalde kannscht, odder bezaahle helfe kannscht. Du hoscht es Recht fer die Information un Hilf in deinre eegne Schprooch griege, un die Hilf koschtet nix.

Persian-Farsi

، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمکو اط عات بە زبان خود را بە inssolutions اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد تماس حاصل نماييد. (817) 756-1442 طور رايگان دريافت نماييد.

. بە تاريخ inssolutions اين اع ميە حامی اط عات مهم ميباشد. اين اع ميە حامی اط عات مهم درباره فرم تقاضا و يا پوشش بيمە ای شما مربوط بە های مهم در اين اع ميە توجە نماييد. شما ممکن است تا بە تاريخ های مشخصی برای حقظ پوشش مزايای يابرای کمک بە مخارج مزايای ملزوم بە انجام (817) 756-1442 کارهايی باشيد. شما حق اين را داريد کە اين اط عات و کمک را بە زبان خود بە طور رايگاندريافت نماييد.

Punjabi

ਜੇ ਤੁਹਾਨ , ਜ ਤੁਸੀ ਜਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , inssolutions ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ , ਤੁਹਾਨ ਜਿਨਾ ਜਕਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜਵ ਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ . ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਗ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, (817) 756-1442 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਨੋ ਜਿਸ ਜਵਚ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੋ ਜਿਸ ਜਵਚ inssolutions ਵਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਿਾਰੇ ਮਹ ਤਵਪਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ . ਇਸ ਨੋ ਜਿਸ ਜਵਚ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾ ਲਈ ਵੇਖੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਰ ਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਓਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਵ ਚ ਮਦਦ ਦੇਇਛ ੁਕਹੋਤ ਤੁਹਾਨ ਅ ਤਮਤਾਜਰ ਤੌਪਜਹਲ ਕ ੁਝਖਾਸਕਦਮਚ ਕੁਣਦੀਲੋੜਹੋਸਕਦੀਹੈ.ਤੁਹਾਨ ਮੁ ਤਜਵਚ'ਤੇਆਪਣੀਭਾਸਾਜਵ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ. ਕਾਲ (817) 756-1442

Polish

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie inssolutions, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer (817) 756-1442

To ogłoszenie zawiera ważne informacje.To ogłoszenie zawiera ważne informacje odnośnie Państwa wniosku lub zakresu świadczeń poprzez inssolutions. Prosimy zwrócic uwagę na kluczowe daty zawarte w tym ogłoszeniu aby nie przekroczyć terminów w przypadku utrzymania polisy ubezpieczeniowej lub pomocy związanej z kosztami. Macie Państwo prawo do bezpłatnej informacji we własnym języku. Zadzwońcie pod (817) 756-1442.

Portuguese

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o inssolutions, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para (817) 756-1442.

Este aviso contém informações importantes. Este aviso contém informações importantes a respeito de sua aplicação ou cobertura por meio do inssolutions. Procure por datas importantes neste aviso. Talvez seja necessário que você tome providências dentro de determinados prazos para manter sua cobertura de saúde ou ajuda de custos. Você tem o direito de obter esta informação e ajuda em seu idioma e sem custos. Ligue para (817) 756-1442.

Romanian

Dacă dumneavoastră sau persoana pe care o asistați aveți întrebări privind inssolutions, aveți dreptul de a obține gratuit ajutor și informații în limba dumneavoastră. Pentru a vorbi cu un interpret, sunați la (817) 756-1442.

Prezenta notificare conține informații importante. Această notificare conține informații importante privind cererea sau acoperirea asigurării dumneavoastre de sănătate prin inssolutions. Căutați datele cheie din această notificare. Este posibil să fie nevoie să acționați până la anumite termene limită pentru a vă menține acoperirea asigurării de sănătate sau asistența privitoare la costuri. Aveți dreptul de a obține gratuit aceste informații și ajutor în limba dumneavoastră. Sunați la (817) 756-1442.

Russian

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу inssolutions, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону (817) 756-1442.

Настоящее уведомление содержит важную информацию. Это уведомление содержит важную информацию о вашем заявлении или страховом покрытии через inssolutions. Посмотрите на ключевые даты в настоящем уведомлении. Вам, возможно, потребуется принять меры к определенным предельным срокам для сохранения страхового покрытия или помощи с расходами. Вы имеете право на бесплатное получение этой информации и помощь на вашем языке. Звоните по телефону (817) 756-1442.

Samoan-Fa’asamoa

‘Afai olo’o iai se fesili iate oe, po o se tasi olo’o e fesoasoani i ai, e uiga i le inssolutions polokalame, o iai iate oe le aia tatau e maua atu ai i se fesoasoani po o se fa’atamalaga e uiga i lena polokalame i le gagana fa’asamoa, auno ma se togiga o tupe. Ina ia talatalanoa i se tagata ua malamalama ai i le gagana fa’asoma, po o se tagata fa’aliliu gagana, vili atu e lau telefoni (817) 756-1442.

Ua iai i lenei fa’asilasilaga ni fa’amatalaga e sili ona taua e tatau ona e malamalama i ai. O lenei fa’asilasilaga o se fesoasoani e fa’amatala atili i ai i le tulaga o le polokalame, inssolutions, ua e tau fia maua atu i ai. Fa’amolemole, ia e iloilo fa’alelei i aso fa’apitoa olo’o iai i lenei fa’asilasilaga taua. Masalo o le’a iai ni feau e tatau ona e faia ao le’i aulia le aso ua ta’ua i lenei fa’asilasilaga ina ia e iai pea ma maua fesoasoani mai ai i le polokalame a le Malo olo’o e iai i ai. Olo’o iai iate oe le aia tatau e maua atu i lenei fa’asilasilaga ma lenei fa’matalaga i legagana e te malamalama i ai aunoa ma se togiga tupe. Vili atu e lau telefoni (817) 756-1442.

Serbo-Croation

Ukoliko Vi ili neko kome Vi pomažete ima pitanje o inssolutions, imate pravo da besplatno dobijete pomoć i informacije na Vašem jeziku. Da biste razgovarali sa prevodiocem, nazovite (817) 756-1442.

U ovom obavještenju su sadržane važne informacije. U ovom obavještenju su sadržane važne informacije o Vašoj prijavi ili osiguranju preko inssolutions. Pogledajte nalaze li se u ovom obavještenju neki ključni datumi. Možda ćete morati poduzeti određenje radnje u datom roku kako biste i dalje zadržali svoje osiguranje ili pomoć pri plaćanju. Imate pravo da ove informacije, kao i pomoć, dobijete besplatno na svom jeziku. Nazovite (817) 756-1442.

Spanish

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de inssolutions, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al (817) 756-1442.

Este Aviso contiene información importante. Este aviso contiene información importante acerca de su solicitud o cobertura a través de inssolutions. Preste atención a las fechas clave que contiene este aviso. Es posible que deba tomar alguna medida antes de determinadas fechas para mantener su cobertura médica o ayuda con los costos. Usted tiene derecho a recibir esta información y ayuda en su idioma sin costo alguno. Llame al (817) 756-1442.

Sudanic-Fulfulde

To aan, malla goɗɗo mo mballata, e ƴama dow inssolutions, a woodi baawɗe heɓuki habaru malla wallireeki wolde maaɗa naa maa a yoɓii. Mbolda e pirtoowo, nodda (817) 756-1442.

Anndinoore nde’e e woodi habaru kimminiiɗum. TAnndinoore nde’e e woodi habaru kimminiiɗum dow ɗereewol tefal maaɗa maaɗa malla ko yaali dow laawol inssolutions. Maanda nyalaaɗe lewru nder anndinoore nde’e. Teema a giɗeteeɗo ngaɗa goɗɗum bako goɗɗe nyalaaɗe ngam ko yaali njamu maaɗa malla walla dow njobdi. Hakke maaɗa annda habaru ngu’u e walliinde nder wolde maaɗa naa maa a yoɓii. Noddu (817) 756-1442.

Swahili

Kama wewe, au mtu unaye mpa usaidizi ana maswali kuhusu inssolutions, Una haki ya kupata habari hii na msaada kwa lugha yako bila gharama. Kuzungumza na mkalimani, piga nambari hii: (817) 756-1442.

Ilani hii ina Taarifa Muhimu. Ilani hii ina taarifa muhimu kuhusu maombi yako au chanjo kupitia inssolutions. Angalia kwa ajili ya tarehe muhimu katika ilani hii. Waweza pia hitajika kuchukua hatua katika muda ulio pangwa fulani ili uweze ku hifadhi bima yako ya afya au msaada wa gharama zake. Una haki ya kupata habari hii na msaada kwa lugha yako bila gharama. Piga nambari hii: (817) 756-1442.

Syriac-Assyrian

، ܲܐܚܬ ܲܘܢ ܐܝܬܵܠܘ݂ܟ ܲܘܢܲܗܩܘ ܵܬܐ ܕ inssolutions ܸܐܢ ܲܐܚܬ ܲܘܢ، ܵܐܘ ܲܚܕ ܲܦܪܨ ܲܘ ܵܦܐ ܕ ܲܗܝܘܪܘܗܝ ܝܬ ܲܘܢ، ܐܝܬܵܠܘ݂ܟ ܲܘܢ ܒܘ ܵܩ ܹܪܐ ܒܘܬ ܩܒܠܝܬ ܲܘܢ ܲܗ ܲܝܪ ܵܬܐ ܘ ܲܡܘܕ ܵܥܢܘ ܵܬܐ ܒ ܸܠ ܵܫ ܵܢܘ ݂ܟ ܲܘܢ ܲܡ ܵܓ ܵܢܐܝܬ. ܠ ܲܗܡܙܘ ܹܡܐ ܲܥܡ ܲܚܕ ܡ ܲܬܪܓ ܵܡ ܵܢܐ، ܩܪ ܲܘܢ ܲܥܠ ܹܬܠܝܦ ܲܘܢ ܸܡܢ ܵܝ ܵܢܐ (817) 756-1442

. ܲܛܥ ܲܘܢ ܵܒ inssolutions ܐܝܐܡܚܒܪܬܐ ܸܒܚ݂ܒܫܐܝܠܗܡܘܕܥܢܘܬܐܐܢܢܩܝܬܐܒܘܬܛܠܒܬܘ݂ܟܘܢܐܘܵܢܛ ܲܘܪܘ ܵܬܘ ݂ܟ ܲܘܢ ܒܐܘܪ ܵܚܐ ܕܚܘܪ ܵܙܐ ܕ ܬܪ ܣܝܩ ܲܘ ܹܡܐ ܵܐ ܲܢܢ ܵܩ ܹܝܐ ܕܦܝ ܹܫܐ ܝ ܵܢܐ ܚ ݂ܒܝ ܹܫܐ ܵܓܘ ܲܐ ܵܝܐܡܚܒܪܬܐ.ܒܠܟܐܕܗܘܝܐܐܢܢܩܝܬܐܕܫܩܠܝܬܘܢܚܕܟܡܐܦܣܘܥܝܹܬܐ ܡܢܩܕܡܚܘܬܡܐܕܚܕܟܡܐܣܝܩܘܹܡܐܐܚܪܹܝܐ،ܗܕ݂ܟܐܕܡܨܝܬܘܢܕܲܚܡܝܬܲܘܢܵܠܗܵܢܛܲܘܪܘܵܬܘ݂ܟܲܘܢ ܵܐܘܕܲܩܒܠܝܬܲܘܢ ܲܗܲܝܪܵܬܐܒܦܵܪܥܵܬܐܕܲܡܨܵܪܹܦܐ.ܐܝܬܵܠܘ݂ܟܲܘܢ (817) 756-1442 ܗܩܘܵܬܐܕܲܩܒܠܝܬܲܘܢܵܠܗ ܲܐܵܝܐ ܲܡܘܕܵܥܢܘܵܬܐ ܘ ܲܗ ܲܝܪ ܵܬܐ ܒ ܸܠ ܵܫ ܵܢܘ ݂ܟ ܲܘܢ ܲܡ ܵܓ ܵܢܐܝܬ. ܩܪ ܲܘܢ ܲܥܠ ܹܬܠܝܦ ܲܘܢ ܸܡܢ ܵܝ ܵܢܐ ܐܝܐܡܚܒܪܬܐ ܸܒܚ݂ܒܫܐܝܠܗܡܘܕܥܢܘܬܐܐܢܢܩܝܬܐ.

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa inssolutions, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa (817) 756-1442.

Ang Paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ang paunawa na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon o pagsakop sa pamamagitan ng inssolutions. Tingnan ang mga mahalagang petsa dito sa paunawa. Maaring mangailangan ka na magsagawa ng hakbang sa ilang mga itinakdang panahon upang mapanatili ang iyong pagsakop sa kalusugan o tulong na walang gastos. May karapatan ka na makakuha ng ganitong impormasyon at tulong sa iyong wika ng walang gastos. Tumawag sa (817) 756-1442.

Telugu

ఎవరై గ ర సహ రయం ం న వయ ి inssolutions రం ర న ఉం , ష ఏ ఖ ు ం సహ రయం మర స రం పం ట అ రం ఉం . యఖయత ట డ (817) 756-1442 డయల యం .

ఈ చ ఖయమై స రం ఉ న . ఈ చ ఐ ి శ మర కవరజ రం inssolutions ా ఖయమై స రం పంద . ఈ చ ఖయమై ల డం . ఆ య కవరజ ఉం ం ధర సహయం లం , సమయం రి అ య చరయ వ ి అవసరం వ ు. ఏ ఖ ు ం ష సహ రయం పం అ రం ఉం . (817) 756-1442 డయల యం .

Thai

หากคณุ หรือคนที่คณุ กาลงั ช่วยเหลือมีคาถามเกี่ยวกบั inssolutions คณุ มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมลู ในภาษาของคณุ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พดู คยุ กบั ลา่ ม โทร (817) 756-1442

ประกาศนีม้ ีข้อมลู สาคญั ประกาศนีม้ ีข้อมลู ที่สาคญั เกี่ยวกบั การการสมคั รหรือขอบเขตประกนั สขุ ภาพของคณุ ผ่าน inssolutions ดกูาหนดการในประกาศนี้คณุอาจจะต้องดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อจะรักษาการประกนัสขุภาพของคณุหรือการช่วยเหลือที่มีค่าใช้จ่าย คณุ มีสิทธิที่จะได้รับข้อมลู และความช่วยเหลือนีใ้ นภาษาของคณุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร (817) 756-1442

Tongan-Fakatonga

‘O kapau ‘oku i ai ha’o fehu’i, pe ha fehu’i mei ha tokotaha ‘oku ke tokoni ki ai, ‘o kau ki he inssolutions, ‘oku ke ma’u ‘a e totonu ke ma’u ha fakahinohino mo e tokoni ‘i ho’o lea fakafonua ta’etotongi. Ke talanoa mo ha tokotaha fakatonu lea, tā ki he fika ko ‘eni (817) 756-1442.

‘Oku ‘i ai ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he tohi fakatokanga ko ‘eni. ‘Oku ma’u ‘a e tohi fakatokanga ko ‘eni ha ngaahi me’a mahu’inga ‘o kau ki ho’o feinga’i pe kole ma’u ki he polokolama inssolutions. Tokanga ki he ngaahi ‘aho ‘i he tohi ko ‘eni. Mahalo ‘oku totonu ke ke ngaue leva ki mu’a pea ‘osi he ‘aho ‘oku hā atu ‘i he tohi ‘eni ke ma’u ho’o malu’i mo’ui, pe tokoni mo hono totongi. ‘Oku ke ma’u ‘a e totonu ke ma’u ‘a e fakahinohino pe tokoni ‘i ho’o lea fakafonua ‘o ta’etotongi. Tā ki he fika ko ‘eni (817) 756-1442.

Trukese

Mi wor omw pung om kopwe nounou ika amasou noum ekkewe aninis ika toropwen aninis nge epwe awewetiw non kapasen fonuom. Ika pwe mi wor om ika ami kapas eis faniten ekkei aninis inssolutions. Ekkei aninis ese kamo. Ika pwe en mi mochen epwe wor chon awewe ngonuk, Kori. (817) 756-1442

Kapasen esinesin mi auchea faniten ekkewe toropwen aninis ika moni faniten emon mi samau non pioing ika non imwen safei seni inssolutions. Mi wor omw pung om kopwe amasowa ei toropwen aninis nge epwe awewetiw non kapasen fonuom, nge kosap pwan meni. En mi tongeni awesano ekkei toropwe me mwen ewe ran ika pwinin maram mi afatetiw, pun kopwe pwan tongeni soposopono ne nounou ekkei monien aninis. Kori. (817) 756-1442

Turkish

Sizin veya yardım ettiğiniz birinin inssolutions hakkında sorularınız varsa, kendi dilinizde ücretsiz olarak yardım ve bilgi alma hakkınız bulunmaktadır. Bir tercüman ile konuşmak için (817) 756-1442 numaralı hattı arayın.

Bu Bildirim Önemli Bilgiler İçermektedir. Bu bildirim, inssolutions aracılığıyla başvurunuz veya sigortanız hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu bildirimdeki önemli tarihlere bakın. Sağlık sigortanızı veya yardımı sürdürmek için belirli tarihlere kadar ücretli işlemler yapmanız gerekebilir. Bu bilgileri ve yardımı kendi dilinizde ücretsiz olarak alma hakkınız bulunmaktadır. (817) 756-1442 numaralı hattı arayın.

Ukrainian

Якщо у Вас чи у когось, хто отримує Вашу допомогу, виникають питання про inssolutions, у Вас є право отримати безкоштовну допомогу та інформацію на Вашій рідній мові. Щоб зв’язатись з перекладачем, задзвоніть на (817) 756-1442.

Це повідомлення містить важливу інформацію. Це повідомлення містить важливу інформацію про Ваше звернення щодо страхувального покриття через inssolutions. Зверніть увагу на ключові дати, вказані у цьому повідомленні. Існує імовірність того, що Вам треба буде здійснити певні кроки у конкретні кінцеві строки для того, щоб зберегти Ваше медичне страхування або отримати фінансову допомогу. У Вас є право на отримання цієї інформації та допомоги безкоштовно на Вашій рідній мові. Дзвоніть за номером телефону (817) 756-1442.

Urdu

کے بارے ميں، تو اپ دونوں کو اپنی زبانميں مفت مدد اور inssolutions اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہيں اور اپ دونوں کو سوال ہے فون کريں۔ (817) 756-1442 معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کے ليے،

سے اپ کے درخواست اور خدمات کے بارے ميں اہم معالوماتہے۔ اشتہار ميں اہم inssolutions اس اشتہار ميں اہم معالومات ہے۔ اس اشتہار ميں تاريخوں کا نظر کريں۔ ہو سکتا ہے کی صحت کی خدمات کو برقرار رکهنے اور اخراجات کی ادائگی ميں مالی مدد ملنےکے ليے، اپ کو خاص تاريخ فون (817) 756-1442 يا ڈيڈ ئن سے پہلے کچه کارروائی کرنی پڑے گی۔ اپ کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کاحق ہے۔ کريں۔

Vietnamese

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về inssolutions, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi (817) 756-1442.

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng. Thông báo này có thông tin quan trọng bàn về đơn nộp hoặc hợp đồng bảo hiểm qua chương trình inssolutions. Xin xem ngày then chốt trong thông báo này. Quý vị có thể phải thực hiện theo thông báo đúng trong thời hạn để duy trì bảo hiểm sức khỏe hoặc được trợ trúp thêm về chi phí. Quý vị có quyền được biết thông tin này và được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Xin gọi số (817) 756-1442.

Yiddish

אויב איר, אודר עמצער איר העלפסט, האט פראגעס וועגן, inssolutions איר האט דאס רעכט צו באקומען הילף און (817) 756-1442 אינפארמאציע און אייער שפראך אומזיסט. צו רעדן מיט דער אי'בערזעצר, קלונג

דאס מעלדונג האט וויכטיק אינפארמאציע. דאס מעלדונג האט וויכטיק אינפארמאציע וועגן אייער אפליקציע אודר דעקונג דורך inssolutions. קוק אויף וויכטיקע דאטעס אין דאס מעלדונג. עס איז מיגלעך אסט מיזען האנדלען אויף זיכערער טערמינען צו האלטן אייער געזונט דעקונג אודר הילף מיט דאר קאסט. איר האט דאס רעכט צו האבן דאס אינפארמאציע אונד הילף און אייער (817) 756-1442 שפראך אומזיסט. קלונג

Yoruba

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa inssolutions, o ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí (817) 756-1442

Àkíyesí yìí ní Ìfitoniletí Pàtàkì Nínu. Àkíyesí yìí ní ìfitoníletí pàtàkì nípa lẹta-ìsèbéèrè tàbí ìdójútòfò rẹ nípa inssolutions nínu. Se àwárí àwọn ọjọ pàtàkì tí n bẹ nínu àkíyesí yìí. O le ní láti gbe awọn igbesẹ ní ìbámu pẹlu awọn ọjọ tó gbẹyin kan ní pàtó láti le pa ìdójútòfò ìlera rẹ tàbí iseranwọ fun ọ mọ pẹlu sísanwo. O ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí yìí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Pè sórí (817) 756-1442.